งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(กรุงเทพฯ)

                                        " พร้อมที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับสากล"        

                                                            ISO 9001:2008                            

                                             
งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                              
12