กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ

นางสาวธัญภา สอนสา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

โทรศัพท์ภายใน 1293

อีเมล malikom.s@msu.ac.th

ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ

นายเกียรติศักดิ์ มาบุญธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1270

อีเมล kiattisak.m@msu.ac.th

งานทะเบียนเลข คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกภายนอก

นางชุติมัน จั่นเพิ้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1310

อีเมล pissamai.j@msu.ac.th

งานรับฝาก-ส่งหนังสือ

นางสาวหนึ่งฤทัย กุณโฮง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1348

อีเมล nungruthai.k@msu.ac.th

งานรับไปรษณีย์

นางสาวเขมนันท์ เบาจิตต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1348

อีเมล Khemmanan.b@msu.ac.th

งานรับหนังสือภายนอก

นายอัคเดช จันทะพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1310

อีเมล Akdej.C@msu.ac.th

งานส่งไปรษณีย์

งานพิธีการและกิจการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ อนุสรณ์

หัวหน้างานพิธีการและกิจการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา 904

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1298

อีเมล Athit.a@msu.ac.th

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางชุติมา โหรากุล

นักวิชาการโภชนาการ

โทรศัพท์ภายใน 1298

อีเมล Chutima.h@msu.ac.th

 

นางอังคณา พลหาญ

นักวิชาการโภชนาการ

โทรศัพท์ภายใน 1293

อีเมล Angkana.p@msu.ac.th

งานธุรการ/งานพัสดุ

งานประสานงานกิจการมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

นางพวงพิศ อุดมนพวงศ์

หัวหน้างานประสานงานฯ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 7777

อีเมล poungpit.u@msu.ac.th

 

นางบุญญาดา มายะการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 7777

อีเมล boonyada.m@msu.ac.th

งานการเงิน

นายวัชระ เพ็งบุญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 7777

อีเมล watchara.p@msu.ac.th

งานธุรการ

นายมนตรี ชาญไชย

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 7777

อีเมล montri.c@msu.ac.th

งานขับรถยนต์

กลุ่มงานการประชุม

นางสาวณภัทร พรจำศิล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1391

อีเมล naphat.p@msu.ac.th

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการประชุม

นางสาวอัจฉรา หล้าบ้านโพน 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1277

อีเมล atchara.l@msu.ac.th

งานการเงิน/งานประชุมบริหาร

นายสรเดช บำรุง

นิติกร

โทรศัพท์ภายใน 1313

อีเมล soradate@msu.ac.th

งานนิติกร

นายบุณยสิทธิ์ สายประเสริฐ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1277

อีเมล boonsit.s@msu.ac.th

งานประชุมสภา

นางสาวอุษา ทองยศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1342

อีเมล usa.th@msu.ac.th

งานการเงิน

นางสาวศศิวิมล จันทร์เปล่ง

พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ภายใน 1313

อีเมล์ sasiwimon@msu.ac.th

งานธุรการ/พัสดุ

งานบริหารทั่วไป

นางนุชนารถ  เจ็กมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1305

อีเมล nuchanart.ch@msu.ac.th

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางขวัญสิริ  เนื่องมหา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1262

อีเมล kwansiri_n@msu.ac.th

งานการเงิน

นางสาวณัฐดาพร แสนทวีสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1262

อีเมล natdaporn.c@msu.ac.th

งานพัสดุ

งานเลขานุการ

นางอรุณี  อุทธารณิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1370

อีเมล arunee.p@msu.ac.th

หัวหน้างานเลขานุการ

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

นางสาวจินตหรา แสงทะรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1350

อีเมล jintara.s@msu.ac.th

เลขานุการอธิการบดี

นางสาววันวิสา  ยืนสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1230

อีเมล wanwisa.y@msu.ac.th

เลขานุการอธิการบดี

นางสาวรัตนาพร  แทนแล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1373

อีเมล ratanaporn.t@msu.ac.th

ช่วยราชการบัณฑิตวิทยาลัย

นางสาวพัชรี  วงษ์ช่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1365

อีเมล patcharee.w@msu.ac.th

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม

งานสภาคณาจารย์

นางสาวพัชรีภรณ์ บุญทักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1295

อีเมล boontak@msu.ac.th

งานยานยนต์

 

นายสัมพันธ์ แก้วกัลยา

หัวหน้าหมวดยานยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล sampan.k@msu.ac.th

งานขับรถยนต์

นายไสว  แก้วดวงศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1396

อีเมล sawai.k@msu.ac.th

นายวัชรัตน์ เพียงแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล watcharat.p@msu.ac.th

 

นายบุญมี  โสสีทา

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล boonmee.s@msu.ac.th

งานขับรถยนต์

นายพรชัย  ไชยปัญหา

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล pornchai.ch@msu.ac.th

งานขับรถยนต์


นายรุ่งทวี อันทะเเสง

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล rungtawee.a@msu.ac.th

งานขับรถยนต์


นายประธาน พาเทพ

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล prathan.pa@msu.ac.th

งานขับรถยนต์


นายกรวิชญ  ลครศรี

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล kornlawit.l@msu.ac.th

งานขับรถยนต์


นายเจริญพร ถนอมกลาง

ช่างเครื่องยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล์ charoenporn.th@msu.ac.th

 


นายไพบูลย์ ภูเเข็ง

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล –

งานขับรถยนต์


นายศรสินทร์ คำวิเศษ

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล –

งานขับรถยนต์


นายจิรพงษ์ พิมพ์ศรีจันทร์

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล –

งานขับรถยนต์


นายอัครวัฒน์ ศรีพระนาม

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล –

งานขับรถยนต์