ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

The Auspicious Birthday Anniversary

of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana on July 4th, 2023

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริการ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.