ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๓)

ประกาศกองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๓)

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานยานยนต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๒ อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ชั้น ๔ อาคารบรมราชกุมารี งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทรศัพท์ ๐-๔๓๗๑-๙๘๐๑ ต่อ ๑๓๐๕ หรือ ๐๙๘-๐๙๖๙๑๙๙ (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ขยายเวลารับสมัครสอบ-พขร

Comments are closed.